Paslaugos Verslo poreikiai
Teisinė informacija

„Lewben“ paslaugų sutarties bendrosios sąlygos

1. TAIKYMAS

1.1. Šios Sutarties tikslas – apibrėžti sąlygas, kuriomis Lewben teiks Paslaugas Klientui, dėl kurių bus susitarta šioje Sutartyje.

1.2. Ši Sutartis nustato pagrindinius principus, susijusius su Lewben ir Kliento tarpusavio bendradarbiavimu.

1.3. Lewben, teikdamas Paslaugas Klientams, laikysis šios Sutarties sąlygų (toliau – Sutartis). Specialiosios šios Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš Bendrąsias sąlygas. Bendrosios sąlygos, specialiosios sąlygos ir priedai (jeigu tokių bus) prie šios Sutarties kartu sudarys vieną teisinę galią turinčią Sutartį.

2. SĄVOKOS

2.1. Elektroninis apsikeitimo duomenimis būdas – toks informacijos perdavimo būdas, kai informacija tarp Šalių perduodama bent viena iš žemiau nurodytų elektroninių priemonių:

2.1.1. El. paštu – tuo atveju, jei el. pašto adresas nurodytas Sutartyje;

2.1.2. IT sisteminis duomenų apsikeitimas – tuo atveju, jei Kliento ir Lewben naudojamos IT sistemos pritaikytos apsikeisti duomenimis.

2.2. KYC – „Pažink savo klientą“– tai Lewben klientų pažinimo procesas siekiant identifikuoti ir (arba) patikrinti Lewben Klientų ar potencialių klientų tapatybę prieš pradedant verslo santykius arba jų metu užtikrinant Pinigų plovimo ir teroristų prevencijos finansavimo įstatymo nuostatų laikymąsi.

2.3. Paslaugos – Kliento pavedimai Lewben, pateikti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2.4. Pavedimas – bet koks teisinis ar kitoks nurodymas ar klausimas, kuriame, Kliento prašymu, Klientui atstovauti ar teikti jam Paslaugas yra pavesta Lewben.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

3.1. Paslaugų teikimo pradžioje Šalys, pasirašydamos Specialiąsias Sutarties sąlygas „Paslaugų užsakymas“, susitaria dėl Lewben teikiamų Paslaugų apimties, kuri gali būti pakeista Šalių rašytiniu susitarimu. Lewben Klientui teikiamos Paslaugos yra pagrįstos konkretaus Kliento pateikto Pavedimo faktais. Šalys susitaria, kad Lewben teikiami bendro pobūdžio patarimai, konsultacijos, išaiškinimai, kurie buvo teikiami asmeniškai arba publikuojami viešai be išsamios dokumentų ir situacijos analizės, nėra laikomi teisine konsultacija ir (ar) išvada.

3.2. Nebent susitarta kitaip, įvykdęs Pavedimą, Lewben neturės pareigos atnaujinti ar papildyti bet kokių dokumentų, išvadų ar kitos medžiagos, sukurtos teikiant Paslaugas, nesvarbu, kokios būtų to priežastys, įskaitant pasikeitimus teisės aktuose, teismų praktikoje, atitinkamose faktinėse aplinkybėse ar kt.

3.3. Lewben teiks Paslaugas Klientui pagal teisės aktų reikalavimus tuo būdu, kuris nurodytas šioje Sutartyje. Jei susiduriama su neaptarta Paslaugą liečiančia nuostata, Lewben veiks pagal taikytinuose teisės aktuose įtvirtintus principus ir nuostatas, geriausią praktiką ir teiks Paslaugą tuo būdu, kuris, Lewben sprendimu, labiausiai atitinka Kliento interesus.

3.4. Klientas įsipareigoja perduoti Lewben tik tuos Pavedimus, kuriuos teikti jis turi visus reikiamus įgaliojimus ir kurie, Kliento žiniomis, yra pagrįsti arba neturima duomenų apie jų nepagrįstumą.

3.5. Remdamasis Sutartimi, pagal savo kompetenciją Lewben įsipareigoja Klientui prašant teikti ar užtikrinti Paslaugų teikimą tiek, kiek jos nepatenka į atitinkamuose įstatymuose nustatytą investicinių ar licencijuojamų paslaugų reguliavimą, kurių pagal galiojančių teisės aktų nuostatas Lewben neturi teisės teikti.

3.6. Lewben pagal šią Sutartį veikia tik kaip nepriklausomas paslaugų teikėjas. Jokia šios Sutarties nuostata neturi būti aiškinama kaip (a) suteikianti bet kuriai iš Šalių teisę duoti nurodymus ir (ar) kontroliuoti kitos Šalies kasdienę veiklą, ar (b) prilyginanti Šalis darbdaviui ir darbuotojui, frančizės davėjui ir gavėjui, partneriams, jungtinės veiklos dalininkams, bendraturčiams ar bet kuriems kitiems bendros įmonės dalininkams. Konkretiems darbams ir užduotims Klientas gali įgalioti Lewben, jo darbuotojus ir atstovus veikti Kliento vardu ir jo naudai, tokiu atveju Lewben veikia remdamasis įgaliojimu ir šia Sutartimi.

3.7. Su Paslaugų teikimu susijusiems procesams ir (arba) tam tikrų Paslaugų teikimui, neviršydamas Kliento Lewben suteiktų įgaliojimų, Lewben, suderinęs su Klientu raštu, gali pasitelkti į pagalbą trečiuosius asmenis-paslaugų subtiekėjus, jei tai yra būtina ar išeina iš Paslaugos prigimties. Klientas suteikia Lewben teisę atskleisti subtiekėjams informaciją ir dokumentus, reikalingus teikti Paslaugas. Klientas už tokių asmenų paslaugas atlygina papildomai.

3.8. Nebent nurodyta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės į vykdant Kliento pavedimą Lewben sukurtus intelektinės nuosavybės objektus priklauso Lewben.

4. KOMUNIKACIJA

4.1. Komunikacija vykdoma žodžiu, raštu ir (arba) Elektroninio apsikeitimo duomenimis būdu.

4.2. Pavedimai Lewben laikomi gautais, kai jie gaunami šioje Sutartyje numatytu būdu: raštu, Elektroninio apsikeitimo duomenimis būdu arba pasirašant specialiąsias sąlygas „Paslaugų užsakymas“.

4.3. Kiekvienam Pavedimui, projektui ar darbui atlikti, kurių planuojamas biudžetas bus iki 5 000 EUR, užsakymai gali būti pateikti siunčiant pranešimą el. paštu Lewben Kontaktinio asmens adresu, nurodytu viršuje. Tokie Pavedimai bus apmokami pagal Klientui taikomus Lewben Valandinius įkainius arba susitartą fiksuotą kainą.

4.4. Nebent kitaip nurodys Klientas, Lewben teiks Paslaugas vadovaudamasis prielaida, kad Kliento vyresnieji vadovai, Kontaktiniai asmenys, darbuotojai, konsultantai, šeimos nariai ar kiti susiję asmenys, kurie paprastai teikia Lewben žodines ar rašytines instrukcijas, yra Kliento tinkamai įgalioti tai daryti.

4.5. Šalys įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu maksimaliai tarpusavyje bendradarbiauti.

4.6. Šalys supranta riziką, susijusią su komunikacija IT sisteminio duomenų apsikeitimo būdu: žinutės gali būti uždelstos ar dingti, konfidenciali ir asmeninė informacija gali būti tyčia ar netyčia pakeista, pavogta ar atskleista tretiesiems asmenims. Šalys nėra atsakingos už rizikas, susijusias su skaitmeniniu būdu formatuotos informacijos teikimu elektroniniais kanalais, su sąlyga, kad ėmėsi visų protingų priemonių tam, kad būtų išvengta tokių nutikimų.

4.7. Siekiant sklandaus ir efektyvaus Paslaugų teikimo, Klientas įsipareigoja perduoti Lewben dokumentus ir (arba) suteikti paaiškinimus pagal Lewben prašymą, susijusį su Paslaugų teikimu. Lewben gali pasinaudoti teise stabdyti Paslaugų teikimą tol, kol bus gauti papildomi dokumentai ir (arba) paaiškinimai, jeigu tokių dokumentų ir (arba) paaiškinimų pateikimas yra būtinas Paslaugų teikimui. Tokiu atveju terminas teikti Paslaugas pratęsiamas tol, kol išnyks šios aplinkybės.

4.8. Nepriklausomai nuo to, ar buvo gautas atskiras Lewben prašymas dėl su Pavedimu susijusių dokumentų pateikimo, Klientas pats savo iniciatyva pateiks Lewben su Pavedimu susijusius dokumentus per įmanomą trumpiausią laikotarpį. Visais atvejais, kai Klientas nėra tikras dėl būtinybės pateikti dokumentą Lewben, Klientas informuos Lewben apie turimus dokumentus ir konsultuosis su Lewben dėl būtinybės pateikti dokumentą.

4.9. Klientui paprašius, Lewben įsipareigoja per įmanomą trumpiausią laiką pateikti Klientui su Paslaugos teikimu susijusią informaciją ir reikalingus dokumentus, jei tokių bus.

4.10. Šalių perduodama informacija bus pakankama, išsami, teisinga ir jos kiekis bei turinys atitiks teisės aktų reikalavimus, jei tokie reikalavimai taikomi. Lewben nėra atsakingas už Kliento nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Kliento pateikta informacija buvo neišsami ar netiksli.

5. ĮGALIOJIMAI

5.1. Lewben turi teisę teikti Paslaugas Klientui suderinęs Paslaugų apimtį raštu, jeigu tai išplaukia iš Pavedimo esmės, Lewben taip pat turi šiuos įgaliojimus, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.1.1. vesti derybas, pateikti ir gauti visus reikiamus dokumentus, pateikti užklausas ir gauti atsakymus;

5.1.2. Lewben turi teisę atlikti visus reikiamus veiksmus atstovaujant Klientui dėl Sutartyje nurodytų Pavedimų.

5.2. Lewben neturi parašo teisės Kliento vardu, nebent Lewben bus įgaliotas atskirai.

5.3. Esant poreikiui atlikti konkrečius sandorius ar veiksmus, Klientas išduos Lewben notariniu būdu patvirtintą įgaliojimą.

5.4. Šalys taip pat pripažįsta, kad Lewben teisėti veiksmai, atlikti Kliento vardu ir remiantis jo interesais bei įvykdyti suteiktų įgaliojimų apimtyje, yra privalomi ir sukuria ir pakeičia teises ir pareigas Klientui.

5.5. Klientas turi teisę atšaukti Lewben suteiktus įgaliojimus, pateikdamas Lewben rašytinį pranešimą, kuriame identifikuojamas Pavedimas.

5.6. Sutarties nutraukimas bus savaime laikomas visų Sutartimi suteiktų įgaliojimų atšaukimu.

5.7. Jei Paslaugos teikimas to reikalauja, Šalys turi teisę atskleisti Kliento Lewben suteiktus ir Sutartyje nurodytus įgaliojimus.

5.8. Lewben, veikdamas Kliento vardu, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tačiau nėra atsakingas už nuostolius, jei tai lėmė Kliento pateikta netiksli ar neišsami informacija.

5.9. Jeigu Paslaugų teikimo metu arba vėliau paaiškėja, kad Pavedimai buvo teikti neturint įgaliojimų, nesąžiningi ar prieštaraujantys teisės aktams ar kitiems susitarimams, Lewben yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.

5.10. Klientas turi teisę išrinkti arba atšaukti Atstovus / Kontaktinius asmenis ir apie bet kokius pasikeitimus Klientas privalo informuoti Lewben raštu.

5.11. Lewben neprisiima atsakomybės už žalą ar nuostolius, kilusius veikiant pagal Kliento arba bet kurio Atstovo / Kontaktinio asmens ar kito asmens nurodyto šios Sutarties 4.4. punkto instrukcijas.

5.12. Nesant tinkamų instrukcijų iš Kliento arba Atstovo / Kontaktinio asmens, Lewben neatsako už nuostolius, Kliento patirtus dėl to, kad Lewben atliko ar neatliko veiksmų, susijusių su Kliento Pavedimu, jei Lewben veikė sąžiningai.

5.13. Jei daugiau nei vienas asmuo yra įgaliotas duoti nurodymus Lewben ir Lewben gauna vieną kitam prieštaraujančius nurodymus, Lewben išlaiko teisę nesilaikyti nurodymų tol, kol tarp suinteresuotų šalių nesusitariama dėl vieno kitam neprieštaraujančių instrukcijų / nurodymų, kuriuos turi vykdyti Lewben. Jei tarp Atstovų negali būti pasiektas susitarimas, Lewben turi teisę sustabdyti Pavedimo vykdymą.

5.14. Šalys susitaria, kad, kai Lewben, veikdamas Kliento vardu, turi suteikti Paslaugas laikydamasis imperatyvių įstatymų reikalavimų, Lewben privalo visus veiksmus atlikti nenukrypdamas nuo jų, net ir nesant Kliento sutikimo, nurodymų ar patvirtinimo.

6. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Bendradarbiaudamas su Lewben ir jo prašymu, Klientas nedelsdamas pristatys dokumentus ir savo poziciją ir atliks kitus veiksmus, kurių reikia, kad Pavedimas būtų atliktas laiku.

6.2. Klientas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (i) nuo galutinio ar tarpinio Paslaugų rezultato ir (arba) (ii) suteiktų Paslaugų ataskaitos ir (arba) (iii) Lewben išrašytų sąskaitų gavimo dienos, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų yra ankstesnė, pareikšti visus pastebėjimus / pretenzijas dėl Paslaugų kokybės ar kitų klausimų, susijusių su Susitarime numatytų Paslaugų teikimu, taip pat dėl Lewben išrašytų sąskaitų, jeigu tokių būtų.

6.3. Šios Sutarties galiojimo metu ir 6 (šešis) mėnesius jai pasibaigus Klientas ar su juo susijusi įmonė / asmuo įsipareigoja neįdarbinti ir nesiūlyti įdarbinti Lewben darbuotojų, tiesiogiai ar netiesiogiai dirbančių su šių asmenų Pavedimais ar teikiančių jiems Paslaugas, jų darbo sutarties galiojimo metu ir 6 mėnesius po jų darbo sutarties pasibaigimo dienos. Pažeidus šį punktą nustatoma, kad Klientas privalo sumokėti Lewben baudą, lygią perėjusio dirbti darbuotojo dvejų metų vidutiniam darbo užmokesčiui.

7. ATSISAKYMAS TEIKTI PASLAUGAS

7.1. Lewben turi teisę atsisakyti vykdyti Pavedimą bet kurioje Paslaugų stadijoje, raštu pateikdamas Klientui motyvuotą atsisakymo paaiškinimą.

7.2. Žemiau nurodomais atvejais Lewben turi teisę laikinai sustabdyti ir (arba) nevykdyti Paslaugų teikimo Klientui:

7.2.1. Jei teikiant Paslaugas neišvengiamai ar pagrįstai galima tikėtis, kad toks Paslaugos teikimas gali lemti Sutarties ar teisės aktų reikalavimų pažeidimą tol, kol išnyks pagrindas tikėtinam Sutarties ar teisės aktų reikalavimų pažeidimui, atitinkama Sutarties ar Pavedimo apimtimi;

7.2.2. Esant Lewben interesų konfliktui;

7.2.3. Dėl Kliento netinkamai vykdomų esminių įsipareigojimų – kol Paslaugos teikimo sustabdymo priežastis išnyksta;

7.2.4. Tuo atveju, jei tolesniam Paslaugos teikimui reikalinga Kliento turima informacija, jei tokios informacijos Kliento buvo prašyta – trukmei, kol reikiama informacija pateikiama Lewben;

7.2.5. Esant Pavedimo komplikacijoms – protingai trukmei, kol išsprendžiami iškilę sunkumai;

7.2.6. Tuo atveju, jei tolesniam Paslaugos teikimui reikalingas Kliento notariniu būdu patvirtintas įgaliojimas – trukmei, kol įgaliojimas pateikiamas Lewben;

7.2.7. Force majeure atveju, kaip tai reguliuojama teisės aktuose, pandemijos/karantino atveju – protingai trukmei, kol išsprendžiami iškilę sunkumai;

7.2.8. Esant Kliento skoliniam įsipareigojimui;

7.2.9. Nepateikus ar neatnaujinus prašomų duomenų, susijusių su KYC procesu. Taip pat esant kitiems pagrindams, nurodytiems Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo nuostatose bei susijusiose Lewben vidinėse politikose.

7.3. Klientas supranta, kad Paslaugų teikimo sustabdymas gali turėti neigiamą įtaką ar lemti nuostolius, už kuriuos Lewben neatsako.

7.4. Jei Lewben sustabdo Paslaugų teikimą Klientui, Lewben per 5 darbo dienas pateiks tokio sustabdymo paaiškinimą raštu arba žodžiu.

7.5. Sutartyje numatyti Paslaugų teikimo terminai pratęsiami tam laikotarpiui, kuriam Paslaugos teikimas buvo sustabdytas.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Klientas įsipareigoja prisiimti atsakomybę už Lewben pateiktos informacijos ar dokumentų, jų turinio tikrumą, teisingumą, pateikimą laiku bei atitiktį teisės aktų reikalavimams ir realiai situacijai ir turi nedelsiant informuoti Lewben apie bet kokius aktualių faktų ir faktinių aplinkybių pasikeitimus. Lewben teiks Paslaugas vadovaudamasis prielaida, kad visa Kliento pateikta informacija ir dokumentai, susiję su Pavedimu, yra galiojantys, tikslūs ir teisingi, nebent Kliento aiškiai bus nurodyta kitaip.

8.2. Lewben yra atsakingas už nuostolius ar žalą tik tuo atveju, jei savo neteisėtais veiksmais pažeidžia Sutartį ir (arba) taikomus įstatymus.

9. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

9.1. Lewben atsakomybė Klientui yra ribojama dviguba už Lewben mokėtino mokesčio už Paslaugas suma. Bet kokiu atveju maksimali Lewben atsakomybė už žalą, padarytą Klientui teikiant Paslaugas, yra ribojama iki 50 000 EUR suma. Lewben nebus atsakingas už jokius netiesioginius nuostolius, įskaitant negautas pajamas ar prarastų galimybių piniginės vertės nuostolius, ir už jokią neturtinę žalą. Lewben atsakomybė bus mažinama bet kokiomis sumomis, kurias Klientas gaus bet kokio turimo draudimo ar bet kokios sutarties, kurios šalimi Klientas yra, pagrindu, ar bet kokio įsipareigojimo kompensuoti Kliento nuostolius, kurio naudos gavėjas yra Klientas, pagrindu.

9.2. Jeigu Klientas naudoja Lewben konsultacijas, dokumentus ar kitą medžiagą, paruoštą vykdant Pavedimą, bet kokiu kitu tikslu nei tuo, dėl kurio jie buvo suteikti Klientui, Lewben nebus taikoma atsakomybė už jokią Kliento su tuo susijusią žalą ar nuostolius. Lewben taip pat nebus taikoma jokia atsakomybė už kitų išorinių konsultantų Klientui suteiktas paslaugas ar konsultacijas, įskaitant ir tais atvejais, kai tokius išorinius konsultantus Lewben pasitelkė patys Kliento vardu ar kai jie paslaugas ar savo konsultacijas teikia Klientui per Lewben, tačiau su sąlyga, kad Klientas buvo informuotas apie tai, kad tokie išoriniai konsultantai buvo pasitelkti vykdant Kliento pavedimą.

9.3. Lewben atsakys tik tiems asmenims, kurie su Lewben sudarė Sutartį, ir Lewben neatsakys už jokią žalą ar nuostolius, kurie gali būti patirti bet kokių kitų trečiųjų asmenų.

9.4. Jeigu pagal taikytinus teisės aktus Lewben darbuotojai ar kiti asmenys, teikiantys paslaugas per Lewben, yra atsakingi Klientui, tuomet visi atsakomybės ribojimai, numatyti šioje dalyje, bus taikomi ir šių asmenų naudai.

10. ATLYGINIMAS UŽ PASLAUGAS

10.1. Už Lewben suteiktas Paslaugas Klientas atsiskaitys laiku Sutartyje nustatyta tvarka.

10.2. Už Paslaugas, dėl kurių šios Sutarties specialiosiose sąlygose nėra susitartas fiksuotas ar kitoks mokestis, Klientas moka pagal Paslaugų užsakyme nurodytus Lewben Valandinius įkainius (toliau – Valandiniai įkainiai).

10.3. Lewben turi teisę vienašališkai keisti savo profesionalų Valandinius ir kitus įkainius. Tokiais atvejais Lewben informuos Klientus, kurių Pavedimai tuo metu bus vykdomi, ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki numatomo naujų įkainių įsigaliojimo dienos. Jei nauji įkainiai Klientui bus nepriimtini, abi Šalys turės teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Tačiau toks bet kurios Šalies atliktas Sutarties nutraukimas neatleis Kliento nuo pareigos sumokėti už Paslaugas, suteiktas iki jos nutraukimo dienos.

10.4. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) į Lewben įkainius nėra įskaičiuotas ir taikytinų įstatymų nustatytais atvejais bei pagal juose numatytą tarifą bus pridedamas prie mokesčio už Lewben Paslaugas.

10.5. Jei, teikdamas šiuo Susitarimu sulygtas Paslaugas, Lewben turi papildomų išlaidų dokumentams sutvarkyti, ekspertų, specialistų ir vertimo paslaugoms, informacijos surinkimui, žyminiam ir kitiems mokesčiams bei išlaidoms padengti, visas šias papildomas išlaidas atlygina Klientas, apmokėdamas Lewben išrašytas sąskaitas, su sąlyga, kad tokios papildomos išlaidos buvo suderintos su Klientu.

10.6. Esant būtinumui Kliento pavedimu vykti į kitą miestą ar kitą valstybę, kelionės laikas ir darbo laiko sąnaudos atlyginamos pagal atskirą susitarimą.

10.7. Lewben paruošia ir išsiunčia Klientui sąskaitą už suteiktas Paslaugas, kuri turi būti visiškai apmokėta per 7 kalendorines dienas nuo jos išrašymo dienos. Sąskaitos gali būti perduotos elektroniniu būdu ir tokiu būdu galiojančios be Šalių parašų.

10.8. Laikoma, kad Klientas gavo sąskaitą, jei Lewben ją išsiuntė Kliento el. pašto adresu, nurodytu aukščiau arba tuo, kuris buvo atskirai nurodytas Kliento raštu.

10.9. Jei Klientas vėluoja atsiskaityti su Lewben pagal šios Sutarties sąlygas, Lewben reikalavimu Klientas privalo mokėti 0,02 % dydžio delspinigius, apskaičiuotus už kiekvieną dieną nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

11. PAŽEIDIMAI

11.1. Esant pažeidimų, Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir atskleisti visą prašomą informaciją.

11.2. Kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai apie visus gautus reikalavimus ir sudaro galimybę kitai Šaliai atsakyti į pretenziją.

11.3. Šalys turi teisę ir pareigą ištaisyti Šalies padarytus Sutarties pažeidimus.

11.4. Jei viena iš Šalių neįvykdo savo įsipareigojimų pagal Susitarimą ir per pagrįstą laiką nesiima veiksmų siekdama ištaisyti pažeidimą po pranešimo raštu ar el. paštu, kita Šalis gali nedelsdama nutraukti Sutartį, kaip numatyta šios Sutarties 12 punkte.

11.5. Jei dėl bet kokios priežasties Klientas nėra patenkintas Lewben Paslaugomis, Klientas turi nedelsdamas informuoti už jo Pavedimą atsakingą Kontaktinį asmenį po to, kai paaiškėja aplinkybės, sudarančios tokio Kliento reikalavimo ar skundo pagrindą. Visi Kliento reikalavimai turi būti pateikti raštu ir juose turi būti nurodytas aiškus aplinkybių, iš kurių kyla pateiktas reikalavimas, aprašymas. Jei Klientas turi įrodymų, patvirtinančių, kad buvo pažeistos jo teisės, visi tokie įrodymai turi būti pridėti prie pretenzijos.

11.6. Lewben nebus taikoma atsakomybė už jokius reikalavimus, pateiktus vėliau kaip 12 mėnesių po to, kai įvyksta bet kuris iš šių įvykių, priklausomai nuo to, kuris iš jų įvyksta pirmiau: (i) yra užbaigiamas kliento Pavedimas; arba (ii) aplinkybės, iš kurių kyla reikalavimas, tapo žinomos ar turėjo būti žinomos Klientui. Jeigu Klientas nepateikia reikalavimo per paminėtą laikotarpį, Kliento teisė teikti reikalavimą bus laikoma pasibaigusia.

12. GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Šalys sudaro Sutartį, kuri įsigalioja nuo pasirašymo momento, jei Specialiosiose sąlygose nenurodytas kitas įsigaliojimo terminas, ir galioja iki jos nutraukimo ar pasibaigimo dienos.

12.2. Šalis turi teisę nutraukti Sutartį pateikdama kitai Šaliai rašytinį pranešimą prieš 30 kalendorinių dienų iki pageidaujamo nutraukimo dienos.

12.3. Šalis turi teisę nutraukti Sutartį nedelsdama, pranešusi apie tai kitai Šaliai prieš 5 darbo dienas, jei paaiškėja kitos Šalies veiksmai, sukeliantys esminį Sutarties pažeidimą ar esant šios Sutarties 7.2.1. punkte numatytam atvejui.

12.4. Šalys neturi teisės į kompensaciją dėl reputacijos praradimo, pajamų praradimo ar kitų dalykų, kuriuos sukėlė Sutarties nutraukimas. Nutraukdamos Sutartį, abi šalys grąžina visus dokumentus, kurie laikomi konfidencialiais ar turinčiais konkurencinę svarbą, per 7 darbo dienas nuo Šalies prašymo gavimo dienos.

12.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo pareigos sumokėti už Lewben iki Sutarties nutraukimo momento suteiktas Paslaugas ir patirtas išlaidas.

13. ASMENS DUOMENYS

13.1. Klientas privalo reguliariai susipažinti su naujausia Lewben privatumo politika – jos aktuali redakcija skelbiama Lewben interneto svetainėje.

13.2. Lewben kaupia, naudoja ir tvarko Kliento ir su Klientu susijusių asmenų (pavyzdžiui, darbuotojų, akcininkų, galutinių naudos gavėjų, atstovų ir pan.) asmens duomenis, laikydamasis visų taikytinų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga. Tokio aukščiau minėtų asmens duomenų rinkimo, kaupimo, naudojimo ir tvarkymo tikslai yra šie:

13.2.1. Sutarties sudarymas ir vykdymas, įskaitant Kliento Pavedimo vykdymą;

13.2.2. Kliento tapatybės nustatymas ir kitos pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatyme;

13.2.3. Sąskaitų išrašymo ir apskaitos tvarkymo sistemų administravimas;

13.2.4. Vidinių sistemų palaikymas;

13.2.5. Klientų sistemų valdymas;

13.2.6. Teisinių įsipareigojimų vykdymas;

13.2.7. Rinkodara (tik esant Kliento sutikimui).

13.3. Klientas turi informuoti Lewben apie bet kokias konkrečias saugumo priemones, susijusias su jo asmens duomenų apsauga. Jei Klientas neinformuoja Lewben apie taikytinas konkrečias saugumo priemones, suprantama, jog Klientas sutinka, kad Lewben įdiegtos ir naudojamos saugumo priemonės visiškai atitinka visus taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su asmens duomenų apsauga.

13.4. Jei to reikia Paslaugoms teikti, Lewben gali tvarkyti kito asmens ar Kliento asmens duomenis, gautus remiantis Sutartimi arba įstatymais ar kitu teisėtu pagrindu, be tų asmenų sutikimo.

13.5. Lewben gali perduoti aukščiau nurodytą informaciją apie Klientą ir su juo tiesiogiai susijusius asmenis (pvz., Darbuotojus ir (arba) atstovus) tretiesiems asmenims, kai tokia informacija reikalinga Kliento Pavedimui atlikti (pvz., kuriam gali būti perduotas Kliento pavedimas ir pan.) tiek, kiek reikia šiam tikslui pasiekti, arba jei to reikia siekiant tinkamai įvykdyti Kliento Pavedimą ar to reikalauja įstatymas.

13.6. Tais atvejais, kai Klientas teikia dokumentus ir duomenis savo darbuotojų, klientų, šeimos narių ir kt. vardu, jis įsipareigoja užtikrinti Lewben perduodamų duomenų, dokumentų galiojimą ir tikslumą. Iki duomenų perdavimo Lewben Klientas įsipareigoja įgyvendinti visas reikiamas teisines priemones (t. y. gauti sutikimus, įgaliojimus iš tokių asmenų, pasirašyti reikalingas sutartis ir kt.), reikalingas patvirtinant teisę juos teikti Lewben ir (arba) užsakyti Paslaugas iš jo.

14. „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“

14.1. Lewben, prieš pradėdamas teikti Paslaugas, turi įstatyminę pareigą identifikuoti savo Klientus, jų atstovus ir savininkus (įskaitant galutinius naudos gavėjus) tam, kad būtų užkirstas kelias pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Tam tikrais atvejais Lewben taip pat yra įpareigotas patikrinti Kliento lėšų ir kito turto kilmę. Šiame punkte nurodytais tikslais Lewben turi teisę reikalauti atitinkamų dokumentų ir (ar) informacijos iš Kliento.

14.2. Klientas pripažįsta Lewben teisę aukščiau nurodytais tikslais tvarkyti Kliento, jo atstovų ir savininkų, galutinių naudos gavėjų asmens duomenis. Klientas turės pareigą informuoti savo atstovus ir savininkus apie galimą jų asmens duomenų tvarkymą šioje dalyje numatytais tikslais.

15. KONFIDENCIALUMAS

15.1. Nė viena šalis neturi teisės naudoti ar atskleisti kitiems informacijos apie šios Sutarties sąlygas ir kitą neskelbtiną ar konfidencialią informaciją ar verslo paslaptis, kuriomis gali naudotis kita šalis ar jos filialai, darbuotojai, direktoriai, pareigūnai, subrangovai ar patarėjai kitu tikslu nei vykdant savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Tai taip pat taikoma nutraukus šią Sutartį.

15.2. Konfidenciali informacija gali būti atskleista:

15.2.1. Lewben priklausančios grupės įmonėms, darbuotojams, direktoriams, akcininkams, konsultantams, partneriams, auditoriams, teisininkams ar patarėjams, susijusiems su Paslaugų teikimu, arba jei tokią informaciją jiems pateikti įpareigoja įstatymas;

15.2.2. Kai Klientas leido ją atskleisti;

15.2.3. Informacija jau yra viešai prieinama;

15.2.4. Informacija yra atskleidžiama tretiesiems asmenims (pavyzdžiui, bankams, notarams, vertėjams ir pan.), jeigu tai, Lewben ar Kliento manymu, yra būtina teikiant Paslaugas;

15.2.5. Informacija yra atskleidžiama kitiems išoriniams Kliento konsultantams, dirbantiems su tuo pačiu Kliento pavedimu;

15.2.6. Informacijos atskleidimas yra leidžiamas pagal šių Bendrųjų sąlygų nuostatas ar tai būtina Paslaugų teikimui;

15.2.7. Informacijos atskleidimas yra privalomas pagal taikytinus imperatyvius teisės aktų reikalavimus;

15.2.8. Klientas neatskleis Lewben suteiktų konsultacijų turinio jokiems tretiesiems asmenims be Lewben išankstinio sutikimo.

15.2.9. Lewben gali būti įpareigotas informuoti atitinkamas tarnybas ir institucijas, jei gauna įtartiną Kliento Pavedimą ar tuo atveju, jeigu įtariamas teroristų finansavimas ar pinigų plovimas.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Šalys dės maksimalias pastangas kylantį ginčą išspręsti taikiai. Nepavykus ginčų išspręsti taikiai, ginčai bus sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos teismuose.

16.2. Specialioji dalis ir priedai prie šios Sutarties yra neatskiriama jos dalis. Specialiojoje dalyje ir prieduose vartojamos sąvokos atitinka vartojamas Sutartyje.

16.3. Ši Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, iš kurių po vieną paliekama kiekvienai Šaliai. Vėlesni sutarčių pakeitimai taip pat sudaromi rašytiniais ir pasirašytais egzemplioriais arba apsikeičiant pasirašytais dokumentais pdf formatu (ar skenuotais dokumentais), nebent Šalys Sutartį sudaro nuotoliniu (elektroniniu) būdu. Kai tekstai bus sudaromi lietuvių ir anglų kalba, viršenybę esant vertimo neatitikimui, turi lietuvių kalba.

16.4. Šalys susitaria, kad ši Sutartis taip pat gali būti pasirašoma tiek kvalifikuotu, tiek nekvalifikuotu elektroniniu parašu. Nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Sutartis prilyginama pasirašytai rašytiniu parašu. Klientas patvirtina, kad Sutartį pasirašys naudodamasis patikima dokumentų pasirašymo programa ir toks Sutarties pasirašymo būdas Šalims yra priimtinas.

Susisiekime

Pasirinkite šalį
Lietuva 
Nyderlandai
Kipras 

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje. Duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti el. paštu [email protected].

Ačiū! Susisieksime su jumis netrukus.

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje. Duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti el. paštu [email protected].

Nuo šiol mes – Noewe [no:ve]

Jau netrukus pristatysime mūsų „Noewe“ [no:ve] svetainę,
o kol kas, susipažinkime – „Noewe“: naujas žaidėjas profesionalių paslaugų rinkoje.